ณ ฌาปนสถานวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตากรุณาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
มีท่านนายอำเภอสหัสขันธ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

พระครูสิทธิวราคมพร้อมด้วยบุตรธิดาและญาติของคุณแม่ทอง วังหอม ทุกคน
ขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณพระเถรานุเถระพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูง


กลับขึ้นบน^