ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ มีความสำคัญในด้านการศึกษาพระปริยัติ ธรรมแผนกธรรม เป็นสำนักเรียนที่มี ชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัด กาฬสินธุ์ มีพระภิกษุสามเณรเดินทาง มาศึกษาเล่าเรียนปีละหลายรูปบาง ปีมีนักเรียนอยู่ประมาณ ๔๐ - ๕๐ รูป ซึ่งนับว่ามากกว่าทุกวัดในอำเภอสหัสขันธ์


 

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีไหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๖

รายละเอียด »

กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

รายละเอียด »

รายงานการทำบุญที่วัดพุทธ เมืองเลย์ ลาดัก สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายละเอียด »

งานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔

รายละเอียด »

โครงการอบรมกรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) รุ่น ๙

ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา วันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียด »

โครงการอบรมกรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) รุ่น ๘

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีมหามงคล ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งพระพุทธศาสนา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๕

รายละเอียด »

โครงการอบรมกรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) รุ่น ๗

ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรทั่วไปในพื้นอำเภอกมลาไสย ร่องคำ ฆ้องชัย และยางตลาด ประจำปี ๒๕๕๒

รายละเอียด »

โครงการอบรมกรรมฐานสำหรับ พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) รุ่น ๖

ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรทั่วไปในพื้นอำเภอกมลาไสย ร่องคำ ฆ้องชัย และยางตลาด ประจำปี ๒๕๕๒

รายละเอียด »

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

รายละเอียด »

การจาริกแสวงบุญ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รายละเอียด »

  ภาพพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง หน้าตัก ๑๙ นิ้ว จากวัดเวฬุวัน ไปประดิษฐานที่หอพระบ้านค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด »

ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด »

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม

  • อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวนสมาชิกแรกตั้ง ๕๙๑ คน จากประชากรทั้งตำบล ๓,๑๑๖ คน เงินออมทรัพย์ ครั้งแรก จำนวน ๑๑๘,๒๐๐ บาท
รายละเอียด »

 ภาพงานทำบุญถวายพระพุทธรูปปางพุทธลีลา

  • ณ ศูนย์อบรมสมาธินานาชาติมหาโพธิ์ เมืองเลย์ ลาดัก รัฐแคชเมียร์ อินเดีย ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
รายละเอียด »

  ภาพทำบุญวันบูรพาจารย์และทำบุญอายุวัฒนะ 50 ปี พระครูสิทธิวราคม ปีที่ ๒๑

  • ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายละเอียด »

 ภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทอง วังหอม (มารดาของพระครูสิทธิวราคม (นิคม นิคมวโร)

รายละเอียด »

สรุปการเดินทางไปแสวงบุญที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายพระพุทธรูปตามรัฐต่างๆ ในประเทศอินเดีย ชุดที่ ๗ และ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียด »

สรุปการเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด »

ภาพการถวายพระพุทธรูป ครั้ง ๖ จำนวน ๕ องค์ สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียด »

ภาพกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา (วันจาตุรงคสันนิบาต)

รายละเอียด »

ภาพกิจกรรมอบรม

รายละเอียด »