ตำบลนิคมเมืองพระ

ธรรมะครองใจ

สดใสร่มเย็น

โดดเด่นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

เร่งรัดพัฒนา

ประชามีสุข

 

โครงการสะพานบุญเพื่อโรงเรียนวิถีพุทธ วัดเวฬุวัน

โรงเรียนการกุศลวัดเวฬุวันตั้งขึ้นเมื่อเมื่อ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒๐/๒/๒๕๕๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

Merit Bridge Project for Wat Weruwan High School

Please become a part of the contribution for building 9-inch image of the First Buddha adorned with regalia (covered with gold leaf) to be enshrined as the principle Buddha image in the chamber of Wat Weruwan High School, Sahatsakhan district, Kalasin. รายละเอียด / More »

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป ถวายวัดพุทธในสาธารณรัฐอินเดีย จำนวน ๑๑ องค์ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นำโดย พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน, เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธรรมยุต)

รายละเอียด »


การถวายพระพุทธรูป และทอดกฐินสามัคคี

รายละเอียด »

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป ปางประทานพร (Blessing posture Buddha)หน้าตัก ๘๐ นิ้ว ๑ องค์ และหน้าตัก ๓๐ นิ้ว ๔ องค์

      ถวาย ณ วัดพุทธศาสนาในรัฐอรุณาจัลประเทศ และรัฐมหาราช ประเทศอินเดีย ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๕๓

รายละเอียด »รายงานการสร้างพระพุทธชินราช ถวายวัดพุทธในประเทศอินเดียชุดที่ ๑ จำนวน ๑๔ องค์ วันที่ ๒๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

ตามที่พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม)ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระพุทธรูปถวายวัดต่างๆในประเทศอินเดีย โดยชุดแรก ๑๔ องค์ และนำคณะเจ้าภาพ(บางส่วน)เดินทางไปถวายพระ ณ วัดมหาโพธิ์ เมืองบังกาลอร์ อินเดียระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

รายละเอียด »

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา โรงเรียนการกุศลวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด »

ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ณ บ้านเรือนไทย ๕๗/๑ ถนนลาดพร้าว กทม. วันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญอุทิศแด่ครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษ ตลอดถึงผู้มีพระคุณอื่นๆ อื่นๆ และที่สำคัญยิ่ง ถือเป็นโอกาสดี ที่จะได้สรงน้ำพระพุทธรูปและพระบรมธาตุ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตสืบไป

รายละเอียด »


โครงการสะพานบุญจากไทยสู่ลาว เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา

รายละเอียด »


ภาพงานฉลองและเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา และทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับรับปีใหม่

รายละเอียด »


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดเวฬุวัน ปี ๒๕๖๐

ณ วัดเวฬุวัน หมู่ ๒ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด »


  ภาพโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน (การกุศล) แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ เพื่อขยายชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างได้ตามศรัทธา เนื่องจากยังขาดเงินก่อสร้างอีกประมาณ ๖๐๐๐,๐๐๐ บาท ติดต่อบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน โทร.09 1861 5208, โรงเรียนวัดเวฬุวัน (อ.นารินทร์) โทร.09 3380 6975

รายละเอียด »


โครงการอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่ แผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมสร้างพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก ๕- ๗ นิ้ว ปางมารวิชัย ปางสมาธิ และประทานพร มอบให้ครอบครัวชาวอินเดีย ที่เปลี่ยนมานับถือพระรัตนตรัยและปฏิญาณตน เป็นพุทธศาสนิกชนในรัฐคุชราต (Gujarat) สาธารณรัฐอินเดีย กำหนดประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียด »


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอุโบสถ และบูรณะเสนาสนะต่างๆ ณ วัดน้ำทรายปริยัติศาสนา และวัดสาขา รัฐอรุณาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

(ร่วมสร้างอุโบสถ กุฏิและห้องน้ำ ณ วัดน้ำทราย และวัดสาขาในรัฐอรุณาจัลประเทศ)

รายละเอียด »


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดเวฬุวัน ปี ๒๕๕๗

ณ วัดเวฬุวัน หมู่ ๒ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันศุกร์ที่ ๑๐ และวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียด »


โครงการอัญเชิญพระพุทธรูป กลับสู่แผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป ปางพุทธลีลา (แบบพุทธมณฑล)(สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ องค์ พร้อมเครื่องบูชา) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถวาย ศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติ วัดมหาโพธิ์ (บนเทือกเขาหิมาลัย) เมืองเลย์ ลาดัก รัฐจัมมูแอนด์แคชเมียร์ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

รายละเอียด »


ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สาหรับอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี

ทอดถวาย วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด »


โครงการก่อสร้างอุโบสถเอนกประสงค์ วัดเวฬุวัน พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุด รองรับการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี, ฉลองพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

รายละเอียด »


ขอเชิญร่วมงานทำบุญสมโภชพระพุทธปฏิมา “พระเจ้าองค์แสน”

(สร้างจากแผ่นทองหนึ่งแสนแผ่น หนึ่งแสนคำอธิษฐาน เพื่อบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข)

และทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๔ รอบ ๔๘ ปี พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม)

ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียด »


วัดเวฬุวันได้รับการประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียด »


กำหนดการงานสมโภชและพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหว้ดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียด »