WAT WERUWAN'S BUDDHIST SUNDAY SCHOOL

ภาพโครงการอบรม พระพุทธศาสนาและจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕

รายละเอียด »แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเวฬุวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รายละเอียด »


แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมพระพุทธศาสนา และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

รายละเอียด »