ศีลธรรม

นำปัญญา

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


Morality leads wisdom forward to develop a sustainable life


ประวัติโรงเรียนวัดเวฬุวัน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (Wat Weruwan High School) เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดใน พระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑-๖)

รายละเอียด »

 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยความอนุเคราะห์ขององค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ.พ.ว.ช.)

ออกเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียด »


โครงการสะพานบุญเพื่อโรงเรียนวิถีพุทธ วัดเวฬุวัน

โรงเรียนการกุศลวัดเวฬุวันตั้งขึ้นเมื่อเมื่อ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒๐/๒/๒๕๕๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

Merit Bridge Project for Wat Weruwan High School

Please become a part of the contribution for building 9-inch image of the First Buddha adorned with regalia (covered with gold leaf) to be enshrined as the principle Buddha image in the chamber of Wat Weruwan High School, Sahatsakhan district, Kalasin. รายละเอียด / More »