ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙กลับขึ้นบน^