ณ ศูนย์อบรมสมาธินานาชาติมหาโพธิ์ เมืองเลย์ ลาดัก รัฐแคชเมียร์ อินเดีย
๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
กลับขึ้นบน^