"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวนสมาชิกแรกตั้ง ๕๙๑ คน จากประชากรทั้งตำบล ๓,๑๑๖ คน เงินออมทรัพย์ ครั้งแรก จำนวน ๑๑๘,๒๐๐ บาท


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมให้มีความมั่นคง
 2. เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน
 3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน สังคม
 4. เพื่อลดช่องว่างความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนให้เกิดความเสมอภาคและความสันติสุขอยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่น้อง
 5. เพื่อช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชนในด้านต่างๆ

รายได้ของเงินกองทุน และทรัพย์สินของกองทุน ได้จาก

 1. เงินที่ได้รับจากการฝากสัจจะวันละ ๑ บาท ของสมาชิก
 2. เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
 4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 5. เงินทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคให้โดยไม่มีเงื่อนไข และภาระผูกพัน

ข้อมูลการบริหารจัดการกองทุนฯ

 1. ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการระดับตำบล จำนวน ๑๓ คน ดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
 2. คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน จำนวน ๒๑ คน ดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
 3. คณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน ๙ คน ดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
 4. กำหนดการส่งเงินออม ๒ ครั้ง/ปี
 5. รับสมัครสมาชิกใหม่ทุกสิ้นปี
 6. ค่าสมัครแรกเข้ารายละ ๒๐๐ บาท แยกเป็นค่าบำรุง ๒๐ บาท เงินออมสัจจะวันละบาท ๑๘๐ บาท
 7. มีการประชุมคณะกรรมการทุกๆเดือน
 8. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบโดย ทางใบปลิว,หอกระจายข่าวประจำชุมชน
 9. มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

สวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิดพึงจะได้รับ

 1. หญิงมีครรภ์คลอดบุตร รายละ ๕๐๐ บาท ถ้านอนโรงพยาบาลได้คืนละ ๑๐๐ บาท ได้ไม่เกิน ๕ คืน ปีละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
 2. สมาชิกเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล คืนละ ๒๐๐บาท (ไม่เกิน ๓ คืน/ครั้ง ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง)
 3. สมาชิกกรณีเสียชีวิต แยกเป็น

  • แรกเข้าเป็นสมาชิก ๖ เดือน (เริ่มตั้งแต่สมัคร) ๒,๕๐๐ บาท
  • เป็นสมาชิกครบ ๑ ปี ๕,๐๐๐ บาท
  • เป็นสมาชิกครบ ๒ ปี ๑๕,๐๐๐ บาท
  • เป็นสมาชิกครบ ๕ ปี ๑๘,๐๐๐ บาท

  (การให้เพิ่มค่าทำศพจาการฝากสัจจะปีที่ ๒ เพิ่มขึ้นปีละ ๑,๐๐๐ บาท จนถึงสูงสุดเต็มเพดาน ๒๐,๐๐๐ บาท)
 4. สมาชิกประสบอัคคีภัย ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
 5. สมาชิกประสบวาตภัย ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
 6. สมาชิกประสบอุทกภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
 7. สมาชิกเป็นผู้พิการ จะได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม (โดยมติของคณะกรรมกองทุนฯพิจารณาเป็นรายๆไป)
 8. ทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นสมาชิกและบุตรธิดาของสมาชิก

  • ระดับประถมศึกษา ๓๐๐ บาท
  • ระดับมัธยมศึกษา ๕๐๐ บาท
  • ะดับอุดมศึกษา ๗๐๐ บาท

 9. สนับสนุนโครงการงานบุญปลอดเหล้า (งานศพ ,งานบุญบวช,บุญกฐิน)
 10. สมาชิกที่ได้รับเงินบูชาคุณผู้สูงอายุ รายปี ใน ๒ กรณี

  • กรณีสมาชิกมีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป และได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว หรือยังไม่ได้รับถ้าฝากสัจจะครบ ๕ ปี จะได้รับเงินบูชาคุณเป็นรายปี
  • กรณีที่สมาชิกอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี เพดาลจ่ายตามมติคณะกรรมการบริหาร

 11. สวัสดิการสวัสดิการแต่งงานจดทะเบียนสมรสครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 12. สวัสดิการบรรพชา และอุปสมบท จำนวน ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท
 13. สวัสดิการสวัสดิการรับราชการทหารเกณฑ์ จำนวน ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท
 14. รางวัลแห่งคุณงานความดีสำหรับผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมกลับขึ้นบน^