ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สาหรับอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี

ทอดถวาย วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยโรงพยาบาลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ ขนาด ๓๐ เตียง จานวน ๑ หลัง ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ เนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สาคัญและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับให้บริการผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งยังขาดสถานที่สาหรับการดูแลรักษาพระสงฆ์ สามเณร อย่างเป็นสัดส่วน

จึงขอเรียนเชิญท่านบริจาคทรัพย์ตามกาลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับให้บริการผู้ป่วย ญาติ และปรับปรุงสถานที่สาหรับการดูแลรักษาพระสงฆ์ สามเณร ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอขอบพระคุณในบุญกุศลเจตนาดีของท่าน ขออาราธนาอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ และอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ( แรม ๑๔ ค่า เดือน ๑๐ )

๐๙.๐๐ น. รับกองผ้าป่าทุกสายบุญ ณ กองอานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
๑๒.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหาร ณ โรงทานโรงพยาบาลห้วยเม็ก
๑๓.๐๐ น. เจ้าภาพบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ และผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่มอบเงินบริจาคให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก และรับของที่ระลึกจากประธานฝ่ายสงฆ์
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
๑๕.๐๙ น. ประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี
ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าว สัมโมทนียกถา
พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธี


สถานที่ที่ท่านจะติดต่อ และร่วมจิตศรัทธาบริจาค

 1. ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
  ๑๕๕ หมูที่ ๔ ถนนฮองฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐
  โทร. ๐๔๓-๘๘๙-๐๙๐-๑ ตอ ๑๐๐ หรือโทร. ๐๙๓-๕๖๔-๐๙๙๒

 2. โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี
  ชื่อบัญชี "โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลห้วยเม็ก" บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี ๔๔๖-๐-๓๔๒๗๓-๑ (446-0-34273-1)

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาห้วยเม็ก
  ชื่อบัญชี "โครงการทอดผ้ป่าสามัคคีโรงพยาบาลห้วยเม็ก" บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี ๐๒-๐๐๒-๐-๘๓๓๔๙-๓ (02-002-0-83349-3)

หมายเหตุ

กรุณาแฟกซ์ใบแสดงความจำนงและสำเนาใบโอนเงิน โทรสาร. ๐๔๓-๘๘๙-๒๓๔ หรือ ๐๔๓-๘๘๙-๑๙๘
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๙๓-๕๖๔-๐๙๙๒

รายละเอียดโครงการ


กลับขึ้นบน^