ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางพุทธลีลา (แบบพุทธมณฑล)
สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ องค์ พร้อมเครื่องบูชา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ถวาย ศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติ วัดมหาโพธิ์ (บนเทือกเขาหิมาลัย)
เมืองเลย์ ลาดัก รัฐจัมมูแอนด์แคชเมียร์ สาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

นำโดย

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน , เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธรรมยุต)
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ด้วยพระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม) ได้ร่วมกับคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยจัดทำโครงการอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่แผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อตอบแทนพระคุณของพระพุทธศาสนาและประเทศอินเดีย ตลอดถึงเป็นการช่วยเหลือชาวพุทธในประเทศดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกำลังมีจำนวนวัดและพุทธศาสนิกชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชาวพุทธของทั้งสองประเทศ

โดยมีเป้าหมายมอบถวายพระพุทธรูป หน้าตัก ๒๕ นิ้ว ถึง ๘๐ นิ้ว จำนวน ๘๔ องค์ ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดส่งไปถวายให้วัดและมอบให้องค์กรชาวพุทธตามรัฐต่างๆในอินเดียแล้ว ๘ ครั้ง จำนวน ๗๖ องค์ คิดเป็นเงินดำเนินการมากกว่า ๕ ล้านบาท

สำหรับการสร้างพระพุทธรูปปางพุทธลีลาในครั้งนี้ จะจัดส่งไปถวายเป็นครั้งที่ ๙ ณ ศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติมหาโพธิ์ บนเทือกเขาหิมาลัย (Mahabodhi International Meditation Center) เมืองเลย์ ลาดัก รัฐจัมมูแอนด์แคชเมียร์ ซึ่งมีพระอาจารย์สังฆเสนะ (Ven. Sanghasena) เป็นประธานสงฆ์ โดยท่านได้ขอความอนุเคราะห์พระพุทธรูป สำหรับประดิษฐานในบริเวณใจกลางของวัดซึ่งจัดทำเป็นสวนพุทธนานาชาติ เพื่อเป็นที่สักการะกราบไหว้แก่พระภิกษุสามเณรและชาวพุทธที่มาปฏิบัติธรรม ซึ่งมีทั้งชาวพุทธในท้องถิ่นและชาวต่างประเทศ

เมืองเลย์ ลาดัก เป็นพื้นที่ภูเขาสูง มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี มีชาวพุทธแบบธิเบตอาศัยอยู่ค่อนข้างมากประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและอื่นๆ สาหรับวัดมหาโพธิ์แห่งนี้ เป็นวัดพุทธ นิกายเถรวาทแห่งเดียวในเมืองลาดัก ท่านสังฆเสนเถระได้ส่งเสริมด้านศีลธรรม และการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดถึงด้านมนุษยธรรมอื่นๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ตาบอด ผู้สูงอายุ และผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น และที่สำคัญท่านได้จัดตั้งศูนย์ฝึกสมาธินานาชาติขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาฝึกปฏิบัติ พัฒนากาย วาจา ใจ ให้มีความสงบ และความฉลาดในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปรากฎว่ามีผู้สนใจ ทั้งต่างชาติและคนในพื้นที่เข้าฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในวัดดังกล่าว ตลอดถึงเพื่อ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ พระพุทธเจ้า ผู้ทรงให้กำเนิดพระพุทธศาสนา ในดินแดนชมพูทวีป (อินเดียโบราณ) พระครูสิทธิวราคม และคุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต จึงเห็นสมควร จัดสร้างพระพุทธรูป ปางพุทธลีลา (แบบพุทธมณฑล) ถวายวัดมหาโพธิ์ เมืองลาดัก จำนวน ๑ องค์ ราคาองค์พระพร้อมค่าดำเนินการขออนุญาตนำออก และค่าจัดส่งทางเรือ-ทางรถยนต์ในอินเดีย ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) หากมีเงินเหลือก็จะนำมอบถวายวัดในการสร้างแท่นประดิษฐานถาวรด้วย ขณะนี้พระพุทธรูปดังกล่าวได้ดำเนินการเททองหล่อส่วนพระเศียร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่โรงหล่อแหลมสิงห์ จังหวัดปทุมธานี คาดว่าจะหล่อองค์พระเสร็จเรียบร้อยในช่วงหลังวันออกพรรษา และดำเนินการจัดส่งปลายปี ๒๕๕๗ นี้ ส่วนการเดินทางไปประกอบพิธีถวายอยู่ในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๘

ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลครั้งนี้ร่วมกัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีของท่านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อชีวิต ครอบครัวและกิจการงานให้ประสบแต่ความก้าวหน้าและสันติสุขสืบไป


หมายเหตุ: ท่านที่ประสงค์จะบริจาคร่วมโครงการ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่

 • วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
  พระครูสิทธิวราคม โทร. ๐-๙๑๘๖-๑๕๒๐๘ ( 0-9186-15208 )
  E-mail: sitthi1965@yahoo.co.th

 • หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ชื่อบัญชี " พระครูสิทธิวราคม (เพื่อโครงการสะพานบุญ) " บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี ๗๔๘-๒-๓๑๔๘๐-๗ ( 748-2-31480-7 )

 • คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, คุณอาทิตย์ โทร.๐-๘๖๐๖-๒๓๗๕๗ ( 0-8606-23757 )

ถ้าผู้บริจาคต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ให้ละเอียด และส่งสำเนาสลิปใบโอนเงินไปที่วัดด้วย.


อนึ่ง ในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พระครูสิทธิวราคม และคณะศิษย์ได้สร้างพระพุทธรูปถวายวัดต่างๆ ในรัฐอรุณาจัลประเทศ และมิตซูราม จำนวน ๘ องค์ แต่ยังคงมีวัดที่ต้องการพระพุทธรูปอีก ๓ วัด จึงเห็นสมควรจัดสร้างเพิ่มเติม อีก ๓ องค์ ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญและพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมบริจาคทรัพย์ตามกาลังศรัทธา หรือรับเป็นเจ้าภาพในนามครอบครัว หรือคณะบุคคลก็ได้ ขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านได้บาเพ็ญแล้วนี้ จงเป็นพลวปัจจัยหนุนส่งให้ท่านและบุคคลอันเป็นที่รัก ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้มีเดช มีอานาจและเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป สามารถปฏิบัติภารกิจสาคัญและปฏิบัติธรรมบรรลุผลสาเร็จดังประสงค์ทุกประการเทอญฯ


กลับขึ้นบน^