วันพุธที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ใน ศาลาการเปรียญกิตติปัญญาณุสรณ์


ประธานที่ประชุม พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

สมาชิกผู้เข้าประชุม จำนวน ๗๘ คน


ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 1. แจ้งให้สมาชิกทราบว่า ประธานชมรมผู้สูงอายุคือ นายบุญศรี ศรีมามาศ สุขภาพไม่แข็งแรง คงไม่สามารถทำหน้าที่ประธานต่อไปได้ อาจต้องลาออก แล้วเลือกประธานคนใหม่
 2. ศูนย์อนามัย ที่ ๖ จ.ขอนแก่น ได้มาประเมินเพื่อรับรองวัดเวฬุวันและชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเสนอรับโล่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๒ อย่างคือ วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น และชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ซึ่งคาดว่าจะได้รับรางวัลดังกล่าว จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนรับเวลารับโล่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง พร้อมกันนั้น กรมอนามัยได้นำข้อมูลของวัดและชมรมลงในเว็บไซต์ด้วย ดังนั้น จึงฝากผู้สูงอายุทุกท่าน ช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมด้วย ส่วนขยะไม่ควรเผาให้นำไปฝังบริเวณข้างโรงอาหารแทน เพื่อป้องกันมลภาวะ ส่วนขวดเปล่าให้ทิ้งที่บริเวณที่เก็บขวดข้างโรงน้ำร้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา (ไม่มี)


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 1. การลาออกจากตำแหน่งของนายบุญศรี ศรีมามาศ ประธานชมรม
 2. นายบุญศรี ศรีมามาศ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ขอลาออกจากประธาน เนื่องจากสุขภาพไม่ดี อาจต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเองหลายเดือน เกรงว่าจะกระทบกับการบริหารชมรม จึงขอลาออกจากตำแหน่งประธาน และให้ที่ประชุมเลือกบุคคลอื่นขึ้นทำหน้าที่แทน

  ที่ประชุมมีมติ ให้ลาออกได้ตามความประสงค์ แต่ให้เป็นที่ปรึกษาชมรมต่อไป

 3. การเลือกประธานและกรรมการในบางตำแหน่ง
 4. พระครูสิทธิวราคม ประธานที่ประชุม ได้ปรึกษาที่ประชุมว่า จะเลือกบุคคลใดขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ระหว่าง นายนายบุญเลิศ แก้วสิมมา นายปาน ศรีลาพัฒน์ และนางชวน ภูผารีซ้อ ซึ่งทั้ง ๓ คน เป็นรองประธานชมรม

  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ ให้นายบุญเลิศ แก้วสิมมา เป็นประธานชมรม ส่วนนายปาน และนางชวน ก็ให้เป็นรองประธานตามเดิม ขณะเดียวกัน ก็ให้เลือกรองประธานเพิ่มอีก ๑ คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นางกมลพัชร ศรีมามาศ เป็นรองประธานชมรมคนที่ ๓

  สำหรับตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ที่ประชุมมีมติเลือก นางสมจิตร ไชยสาร เป็นเลขานุการชมรมแทนนางลำปาง ภูแสงสั้น ซึ่งระยะหลังไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม เนื่องจากภารกิจมาก

 5. การเพิ่มความช่วยเหลือแก่อดีตประธานชมรม
 6. พระครูสิทธิวราคม ปรึกษาที่ประชุมว่า เนื่องจากนายบุญศรี อดีตประธานชมรม ได้ทำหน้าที่บริหารและช่วยเหลืองานของชมรมมาตลอด ในคราวเจ็บป่วยเช่นนี้ จึงควรเพิ่มการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยช่วยเหลือเป็นรายปี จากปีละ ๑ ครั้ง เป็นปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ตามระเบียบการสงเคราะห์นั้น ช่วยเหลือปีละ ๑ ครั้ง (เฉพาะป่วยเป็นอัมพฤก/อัมพาต) ปีละ ๑,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากอดีตประธานเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชมรมควรให้ขวัญกำลังใจ สงเคราะห์เป็นพิเศษ หรือไม่

  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ เห็นชอบให้สงเคราะห์ปีละ ๒ ครั้งฯละ ๑,๐๐๐ บาท

 7. รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
 8. พระครูสิทธิวราคม ได้รายงานรายรับ รายจ่ายให้สมาชิกทราบ ตามรายละเอียดที่เหรัญญิกได้สรุปแจ้งให้สมาชิกทราบครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ - เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒
รายรับ บาท
๑. รับจากค่าบำรุงชมรมฯจากสมาชิกทั้งสองประเภท รวมเป็นเงิน ๑๗,๗๐๐
๒. รับจากงานทำบุญวันวิสาขบูชา ๕,๐๐๐
รวมรับทั้งสิ้น ๒๒,๗๐๐
รายจ่าย บาท
๑. จ่ายสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วย ๓๖ คน ๑๕,๕๐๐
๒. บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี วัดภูผักหวาน อำเภอคำม่วง ๒,๑๐๐
รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๐
คงเหลือเงิน ๕,๑๐๐


เงินกองทุน
เงินคงเหลือรวมกับเงินสดของกองทุนชมรมฯที่มีอยู่ในธนาคาร ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๕๓,๘๘๒.๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

 1. พระครูสิทธิวราคม ขอให้สมาชิกชมรมฝึกสวดสรภัญญะและทำขันหมากเบ็ง เพื่อแข่งขันกับวัดอื่นๆในวันทอดผ้าป่าคณะสงฆ์ คือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน

ปิดประชุม เวลา ๒๑.๔๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม นายสมเกียรติ ทองแดง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ


ชมรมผู้สูงอายุผู้ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน


กลับขึ้นบน^