1. ความเป็นมา
 2. การศึกษา จัดว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดถึงมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ดีงาม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ ปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันศาสนามีส่วนร่วมและสนับสนุน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่น

  อาคารเรียนเสริม/ฝึกงาน  กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร , 2 ห้องเรียน
  อาคารเรียนเสริม/ฝึกงาน  กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร , 2 ห้องเรียน

  ดังนั้น คณะสงฆ์วัดเวฬุวัน และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำของ พระครูสิทธิวราคม ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาในชุมชน จึงจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และมอบให้สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสหัสขันธ์เป็นผู้ดูแลกองทุน แต่จากการดำเนินงาน ที่ผ่านมากองทุนดังกล่าวมีเงินบริหารจัดการน้อย ไม่สามารถให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนได้ เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะสงฆ์วัดเวฬุวัน และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนและออกระเบียบของกองทุน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับทุนการศึกษา คือ เยาวชนในตำบลนิคม ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด คือ มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีผลการเรียนพอใช้ ดี หรือ ดีมาก นอกจากการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนคนดี จำนวน ๕โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลนิคม คือโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ โรงเรียนคำแคนวิทยา โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

  อาคารเรียนเสริม/ฝึกงาน  กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร , 2 ห้องเรียน

  กองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษายังมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ที่สังกัดเรียนวัดเวฬุวัน รวมถึงการให้ทุนการศึกษา สามเณร พระและลูกศิษย์วัดเวฬุวัน และโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดกิจกรรมของวัด จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โรงเรียนดงน้อยวิทยา รวมถึงนำเงินกองทุนไปปรับปรุงเสนาสนะและอุปกรณ์ทางการศึกษา ตามความจำเป็น และจัดสวัสดิการให้ข้าราชการครูในพื้นที่ยืมเงิน เพื่อช่วยเหลือครูที่มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย นับเป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ เด็กนักเรียน พระสงฆ์ ครู และเสนาสนะเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการของกองทุนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ตามระเบียบศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดเวฬุวันว่าด้วยการจัดตั้ง “กองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ ”และ ปรับปรุงเพิ่มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

 3. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี และฐานะยากจนหรือค่อนข้างยากจน
  2. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ระดับดี หรือดีมาก
  3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลนิคมและโรงเรียนอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
  5. สนับสนุนทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร วัดเวฬุวัน และลูกศิษย์วัด
  6. สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเวฬุวันและเยาวชนที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมในวันพระระหว่างเข้าพรรษา ณ วัดเวฬุวันเป็นประจำ
  7. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเวฬุวัน
 4. ปัญหาและอุปสรรค
  1. ในระยะแรกมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
  2. การประชาสัมพันธ์ในการระดมทุนการศึกษาค่อนข้างน้อย
  3. การบริหารจัดการยังขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
  4. การประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการไม่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  5. การรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ต่อเนื่อง

 5. คณะกรรมการบริหารกองทุน (ชุดที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๔)
  ๑. พระครูสิทธิวราคม ( นิคม นิคมวโร ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ประธานกรรมการประธานกรรมการ
  ๒. พระพิชัย ปภัสสโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) รองประธานกรรมการ
  ๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา รองประธานกรรมการ
  ๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ กรรมการ
  ๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยา กรรมการ
  ๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา กรรมการ
  ๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ กรรมการ
  ๘. นายนิวัน นาพรม กรรมการ
  ๙. นายไพบูลย์ ทวาศรี กรรมการ
  ๑๐. นายถาวร ภูโค กรรมการ
  ๑๑. นายฮอง อันศิริ กรรมการ
  ๑๒. นายจันทร์ แก้วสิมมา กรรมการ
  ๑๓. นางบรรจง ทองแดง กรรมการ
  ๑๔. นางสุภาวดี มิสา กรรมการ
  ๑๕. นางอัมไพรวรรณ สังข์อุดม กรรมการ
  ๑๖. นางมะหลิ่ม จุตาทิศ กรรมการและเลขานุการ
  ๑๗. นางนิ่มนวล ดีพรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดูสรุปการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๕๕

กลับขึ้นบน^