1. ทะเบียนเลขที่ ๑๑๔๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ ซอย/ถนน ถาวรสิทธิประโยชน์ ตำบล นิคม อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๗๔ ๘๒๐๑ โทรสาร - e-mail/facebook watwe ศูนย์จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

 2. ในปีการศึกษานี้ ศพอ. นี้

  1. เปิดดำเนินการอยู่

  2. ไม่ได้ดำเนินการในปีนี้ จะเปิดอีกในปี พ.ศ. ......................

  3. เลิกดำเนินการตลอดไปนับตั้งแต่ พ.ศ. ..........เพราะ............................

 3. ผู้อำนวยการชื่อ พระครูสิทธิวราคม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๗๔ ๘๒๐๑

 4. ครูผู้สอน จำนวน ๑๖ ท่าน คือ 0 บรรพชิต จำนวน ๕ รูป 0 คฤหัสถ์ จำนวน ๑๑ คน

 5. นักเรียนในปีการศึกษานี้ จำนวน ๑๘๖ คน เป็น ชาย ๙๓ คน หญิง ๙๓ คน

 6. เปิดเรียนเฉพาะ 0 วันอาทิตย์ ในช่วงเวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน เมษายน รวมเวลาตลอดปี จำนวน ๒๘๒ ชั่วโมง

 7. กิจกรรมด้านการเรียนการสอน


 8. โครงการหรือกิจกรรม เนื่องในงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา คือ

  1. กิจกรรม ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา จัดที่ วัดเวฬุวัน วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ รูป/คน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท

  2. กิจกรรม ทำบุญวันแม่แห่งชาติ จัดที่ วัดเวฬุวัน วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ รูป/คน งบประมาณ ๑๕,๔๐๐.- บาท


  3. กิจกรรม ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ปฏิบัติธรรมงดเหล้าเข้าพรรษา จัดที่ วัดเวฬุวัน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ รูป/คน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.- บาท


  4. จำนวนนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาได้

   • ชั้นตรี ๑๑๘ คน ( ช. ๕๘ คน, ญ. ๖๐ คน)

   • ชั้นโท ๕๑ คน ( ช. ๓๒ คน, ญ. ๑๙ คน)

   • ชั้นเอก ๑๗ คน ( ช. ๓ คน, ญ. ๑๔ คน)


กลับขึ้นบน^