สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายพระพุทธรูปตามรัฐต่างๆ ในประเทศอินเดีย ชุดที่ ๗ และ ๘
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่พระครูสิทธิวราคม (นิคม นิคมวโร) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน และเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) ได้จัดทำโครงการอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่แผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อตอบแทนพระคุณของประเทศอินเดียและร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศดังกล่าว

โดยมีเป้าหมายถวายพระพุทธรูป จำนวน ๘๔ องค์ แก่วัดและสมาคมชาวพุทธตามรัฐต่างๆที่ขาดแคลนทีได้ขอความอนุเคราะห์มายังพระครูสิทธิวราคม ซึ่งที่ผ่านมาได้อัญเชิญไปถวายแล้ว ๖ ครั้ง จำนวน ๕๔ องค์ ขนาดหน้าตัก ๒๕ – ๘๐ นิ้ว ล่าสุดได้เดินทางไปถวาย ชุดที่ ๗ จำนวน ๒๐ องค์ (องค์ใหญ่ ๑๔ องค์, หน้าตัก ๙ นิ้ว ๖ องค์)ซึ่งได้ส่งไปเมื่อปลายปี ๒๕๕๖ และชุดที่ ๘ จำนวน ๘ องค์ ส่งไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

คณะที่เดินทางไปครั้งนี้ มีพระสงฆ์ ๒ รูป และฆราวาส ๙ คน ในการนี้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้บริจาคสร้างพระพุทธรูปและบริจาคเงินทำบุญตามวัดต่างๆรวมทั้งสนับสนุนการเดินทางด้วย ดังรายการสรุปรายรับรายจ่ายท้ายนี้ จึงขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขออำนาจแห่งบุญที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วนี้ โปรดเกื้อกูลหนุนส่งให้ท่านประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้นี้เทอญฯ


สรุปรายละเอียดเงินทำบุญตามรายการดังนี้


รายรับ จำนวน
๑. พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย์ วัดเวฬุวัน ๖๕,๒๔๙ บาท, ๓๗,๖๐๐ รูปี, ๔๕๐ ยูเอสดอลล่าร์
๒. พระอาจารย์ณรงค์ ชยมังคโล วัดพุทธนิมิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการสะพานบุญไทย-อินเดีย โดยความอุปถัมภ์ของพระอาจารย์จือ วัดเขาตาเงาะ และประสานงานโดย คุณศริน วิวัฒน์สมบัติ ๕๙,๕๒๕ บาท
๔. คุณสุวิชา คุณณัฐชมพร ภู่สิงห์ พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา กรุงเทพฯ ๒๓,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๗๔ บาท, ๓๗,๖๐๐ รูปี,๔๕๐ ดอลล่าร์


รายจ่าย จำนวน
๑. ค่าย่ามถวายพระภิกษุสามเณรวัดน้ำทราย เมืองโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ ๕,๖๒๕ บาท
๒. ถวายค่าภัตตาหารและช่วยงาน ณ วัดมหาโพธิ์ เมืองบังกาลอร์ รัฐกรรณาตักกะ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ถวายวัดที่มารับพระพุทธรูป ๘ แห่ง จากรัฐกรรณาตักกะ รัฐอานธรประเทศ และรัฐมหารัชฏะ แห่งละ ๓,๐๐๐ รูปี ๒๔,๐๐๐ รูปี
๔. ถวายสมทบสร้างอุโบสถและบำรุงวัดน้ำทราย รัฐอรุณาจัลประเทศ ๑๓๘,๕๐๐ บาท, ๘,๖๐๐ รูปี, ๓๕๐ ดอลล่าร์
๕. ถวายวัดมหาโพธิ์น้ำทรายและบำรุงวิทยาลัยมหาโพธิ์น้ำทราย ๒๐,๐๐๐ บาท, ๑๓,๓๐๐ รูปี
๖. ถวายบำรุงวัดไดยุนบานาพุทธวิหาร ๒๐,๐๐๐ รูปี
๗. ถวายบำรุงวัดจั๊กม่า เมืองชางลาง ๑๐,๐๐๐ รูปี
๘. ถวายบำรุงพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์และวัดพุทธนานาชาติพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา ๑๐ แห่ง ๓๘,๗๐๐ บาท, ๑,๓๐๐ รูปี, ๑๐๐ ดอลล่าร์
๙. ถวายพระอาพาธ ๑ รูปและอื่นๆ ๓,๕๐๐ บาท, ๓,๒๐๐ รูปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๓๒๕ บาท, ๘๐,๔๐๐ รูปี , ๔๕๐ ดอลล่าร์ (คงเหลือเงิน ๘,๕๐๐ บาท)


 ภาพ การเดินทางไปแสวงบุญที่พุทธคยา ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


กลับขึ้นบน^