ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมสร้างพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก ๕- ๗ นิ้ว ปางมารวิชัย ปางสมาธิ และประทานพร มอบให้ครอบครัวชาวอินเดียที่เปลี่ยนมานับถือพระรัตนตรัย และปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนในรัฐคุชราต (Gujarat) สาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์

กำหนดประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้การดำเนินงานและสนับสนุนของศูนย์สมาธินานาชาติมหาโพธิ์ เมืองเลห์ ลาดัก โดยการนำของท่านพระอาจารย์สังฆเสนะเถระและองค์กรชาวพุทธทั้งในอินเดียและต่างประเทศ


ในการนี้พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม) และพระครูสิริปุญญารักษ์ (พระอาจารย์บุญเกิด) ร่วมกับคณะศิษย์ จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุน ด้วยการจัดหาพระพุทธรูปมอบให้แก่ท่านพระอาจารย์สังฆเสนะเถระ เพื่อนำไปมอบให้ครอบครัวผู้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๘,๔๐๐ องค์ ๆละ ๑,๓๙๐ บาท โดยจะจัดส่งไปยังประเทศอินเดีย ประมาณปีละ ๒,๐๐๐ องค์


วัตถุประสงค์สำคัญ

 • เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสิ่งสักการะประจำครอบครัวชาวพุทธใหม่

 • เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนอินเดียซึ่งในอดีตสมัยพุทธกาลเรียกว่าชมพูทวีป

 • เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกลุ่มพุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย

 • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ


ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนชาวพุทธและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว ซึ่งจะเป็นสิ่งอันทรงคุณค่ายิ่งต่อครอบครัวชาวพุทธอินเดียผู้ได้รับ และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงน้ำใจอันงดงามของชาวพุทธไทย รวมทั้งเป็นสักขีพยานแห่งความร่วมมือร่วมใจระหว่างชาวพุทธนานาชาติด้วย ขออานิสงส์แห่งการบริจาคสร้างพระพุทธรูปของท่านและครอบครัวในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความผาสุกและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.การบริจาค: ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • พระครูสิทธิวราคม ( พระอาจารย์นิคม ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน โทร. 091-8615208
  E-mail: sitthi1965@yahoo.co.th

 • พระครูสิริปุญญารักษ์ ( พระอาจารย์บุญเกิด ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวันม่วงน้อย โทร.089-8403660

 • หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ชื่อบัญชี " พระครูสิทธิวราคม ( เพื่อโครงการสะพานบุญฯ ) "
  เลขที่บัญชี ๗๔๘-๒-๓๑๔๘๐-๗ ( 748-2-31480-7 )

แจ้งการเลื่อนมอบพระพุทธรูป ให้แก่ชาวพุทธใหม่ในรัฐคุชราต จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๐กลับขึ้นบน^