แต่งตั้ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒


กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์
๑. พระครูสิทธิวราคม(นิคม)  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน                            ประธานกรรมการ
๒. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคม กรรมการ
๓. กำนันตำบลนิคม กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓ กรรมการ
๕. หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านตาดดงเค็ง กรรมการ
๖. นายบุญศรี ศรีมามาศ (อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุวัดเวฬุวัน) กรรมการ
๗. นายบูรณะ ลมชิด กรรมการวัดเวฬุวัน กรรมการ
๘. นายไพบูลย์ ทวาศรี ประธานธนาคารโค-กระบือ วัดเวฬุวัน กรรมการ
๙. นายถาวร ภูโค ไวยาวัจกรวัดเวฬุวัน กรรมการ
มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน ให้ดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินงาน
๑. นายบุญเลิศ แก้วสิมมา ประธานกรรมการ
๒. นายปาน ศรีลาพัฒน์ รองประธาน
๓. นางชวน ภูผารีซ้อ รองประธาน
๔. นางกมลพัชร ศรีมามาศ รองประธาน
๕. นางไหม ใจดี กรรมการ
๖. นางฤทธิ์ ทวาศรี กรรมการ
๗. นางไร ศรีมามาศ กรรมการ
๘. นางคำยี่ สุขจันโท กรรมการ
๙. นางกาย มีวงศ์ กรรมการ
๑๐. นางดวงจิต ภูแสนศรี กรรมการ
๑๑. นางหา ภูแสนศรี กรรมการ
๑๒. นายสมัย ไชยธานี กรรมการ
๑๓. นายสอ อันศิริ กรรมการ
๑๔. นายเคน จำนงอุดม กรรมการ
๑๕. นายเฉลิม สมคำศรี กรรมการ
๑๖. นางจันทร์ ปัสนา กรรมการ
๑๗. นางคำแพง นิกรพล กรรมการ
๑๘. นางผัน ดีพรม กรรมการ
๑๙. นางสมจิต ไชยสาร กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางดาว อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายจันทร์ แก้วสิมมา เหรัญญิก
มีหน้าที่ในการบริหารชมรมผู้สูงอายุฯทุกด้าน และให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักความเมตตา กรุณา เสียสละ และความถูกต้องตามระเบียบของชมรมฯ รวมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทราบทุกปี

รายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุผู้ปฏิบัติธรรม

กลับขึ้นบน^