สมาชิกประเภทที่ ๑ (รักษาศีล ๘ ปฏิบัติธรรมที่วัดในระหว่างพรรษา)
๑. นางจันทร์ ปัสนา ๒. นางสายทอง   ศรีสุเพชรกุล
๓. นางไทย สีลาคำ ๔. นางเถิง ศรีวิเศษ
๕. นางพัน ภูกาบเขียว ๖. นางหนู จันทร (ชราภาพมาก)
๗. นางบัว ภูครองหิน ๘. นางไพ พละดล
๙. นางบับ ดรซาย ๑๐. นางคำมี ทวาศรี
๑๑. นางไหล ภูไสว ๑๒. นางสุนีย์ จันอะคะ
๑๓. นางนัย โคตะมุล ๑๔. นางกาย มีวงศ์
๑๕. นางดี ชมพู ๑๖. นางคำบาง ภูละมุล
๑๗. นางไพร สีลาคำ ๑๘. นางแพง สมคำศรี
๑๙. นางจันทร์ ศรฤทธิ์ ๒๐. นายบุญศรี ศรีมามาศ
๒๑. นางผง ศรีสุพัฒน์ (ชราภาพมาก) ๒๒. นางเคน ภูชมบ่
๒๓. นางเฝือ ศรีราช ๒๔. นางดวงจิต ภูแสนศรี
๒๕. นางชวน ภูผาริซ้อ ๒๖. นางเสงี่ยม อันทะสาร
๒๗. นางใหม ใจดี ๒๘. นางลำปาง ภูแสงสั้น
๒๙. นางหา ภูแสนศรี ๓๐. นางนวน มารมย์
๓๑. นางกว้าง ภูพนาแสง ๓๒. นางคำยี่ สุขจันโท
๓๓. นางทอง วังหอม ๓๔. นางดาว อนุสรณ์
๓๕. นางสาย คำสุราช ๓๖. นายเคน จำนงอุดม
๓๗. นายบุญเลิศ แก้วสิมมา ๓๘. นายสอ อันศิริ
๓๙. นายเฉลิม สมคำศรี ๔๐. นายสมัย ไชยธานี
๔๑. นางสมจิต ไชยสาร ๔๒. นางผัน ดีพรม
๔๓. นางฤทธิ์ ทวาศรี ๔๔. นางไร ศรีมามาศ
๔๕. นางบุญเจียม นิกรพล ๔๖. นางคำแพง นิกรพล
๔๗. นางมรกต ทศชุม ๔๘. นางบุญสงค์ ศรีมามาศ
๔๙. นายปาน ศรีลาพัฒน์ ๕๐. นางสงวน พละเดช
๕๑. นางไสว วิเชียรนิตย์ ๕๒. นายศุภกฤติ วีระพันธ์
๕๓. นางทองมา ญาณสุวรรณ ๕๔. นางทองลา แก้วอุดม
๕๕. นางทองม้วน กัลยาพรม ๕๖. นางจันทร์ กล้าขยัน
๕๗. นางทองคำ ถิ่นแสนดี ๕๘. นางคำไข่ ภูแสนสั้น
๕๙. นางสอน กาละมุล ๖๐. นางสม จุตาทิศ
๖๑. นางพัน บุญไสย์ ๖๒. นางอำนวย ตรีโยธา
๖๓. นางบุญยัง ไชยคำมี ๖๔. นางพัฒนา ใจเมตตา
๖๕. นางบรรจง ทองแดง ๖๖. นายสมเกียรติ ทองแดง
๖๗. นางไพ จันทะลุน ๖๘. นางเพ็ญ ภูปุย
๖๙. นางคำพันธ์ ภูปุย ๗๐. นางทองแสง ภูบอรม
๗๑. นางใบ ภูปุย ๗๒. นางสน นิกรพล
๗๓. นางทูล ทรรักษ์ ๗๔. นางคำถัน ภูแสนศรี
๗๕. นางสำลี อาษาพนม ๗๖. นางมะลิวัลย์ บุญศิริกร
๗๗. นางเตือนใจ บุญถูก (ออก) ๗๘. นางบุญถม สุขศิริ
๗๙. นางสง่า ศรีคำมุล ๘๐. นางบุญไล้ ดีพรม
๘๑. นางนภา ปาสิกเทพย์ ๘๒. นางสาวจุฑาทิพย์ ขันธ์ปรึกษา
๘๓. นางกมลพัชร ศรีมามาศ ๘๔. นางสาวอรุณณีย์ ทวาศรี
๘๕. นางสมมาตร วังซ้าย ๘๖. นางลำไย วันเพ็ญ
๘๗. นายดุสิต สินธุศิริ ๘๘. นางวรากร ฆารสว่าง
๘๙. นางสมบูรณ์ ภูดวงจิต ๙๐. นางอำพร ศรีมามาศ
๙๑. นางลำพอง หมื่นรัตน์ ๙๒. นางนาค วิเชียรนิตย์
๙๓. นางผัน บุญไสย์ ๙๔. นางตรี ดีพรม
๙๕. นางสนอง ชาติโรจน์ ๙๖. นางมณีรัตน์ วัฒโน
๙๗. นางทองเขิน เจริญ ๙๘. นายคำแดง เจริญชัย
๙๙. นายนิเทศ หมื่นรัตน์ ๑๐๐. นางดวงจันทร์ ศรีหงษ์ทอง
๑๐๑. นางสุจิตรา ไชยธานี ๑๐๒. นายประณิต ศรีหงส์ทอง
๑๐๓. นายอำนวย วิเชียรนิตย์ ๑๐๔. นางเพชรคำ นาพรม
๑๐๕. นางอำไพรวัลย์ สังข์อุดม ๑๐๖. นางหนู ไชยวงศา
๑๐๗. นางเบญจมาศ โกษา ๑๐๘. นางสา ภูมิโคตร
๑๐๙. นางคำผิว นิกรพล ๑๑๐. นางวิภัชรินทร์ ฉายจรัส
๑๑๑. นางไพทูล ภูวิชัย ๑๑๒. นางคำปุน ขอมีกลาง
๑๑๓. นายสาคร อันศิริ

เครือข่ายเด็กดีที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมในระหว่างพรรษา (๒๕๕๒)
๑. ด.ช.บารมี ชื่นตา ๒. ด.ช.แซนวิส อันศิริ
๓. ด.ช.พงษ์สุกาญ ธงชัย ๔. ด.ช.ณัฐพงษ์ ผิวผ่อง
๕. ด.ช.ธนีวัฒน์ คู่กระสัง ๖. ด.ช.อัปฎายุทธ บุญโพธิ์
๗. ด.ช.พิมชนก เฉิดเจิม ๘. ด.ช.กฤตบุญ เฉอดเจิม
๙. ด.ญ.วิไลพร แจ่มจิตร ๑๐. ด.ญ.สักขวรรณ สูนย์ราช
๑๑. ด.ญ.ศศิธร ภูถาดลาย ๑๒. ด.ญ.ธนาพร ภูดวงจิต
๑๓. ด.ช.สุทัสวรรษ แจ่มจิต
รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน

สมาชิกประเภทที่ ๒ (ร่วมกิจกรรมที่วัดในวันสำคัญต่างๆ)
๑. นายทองใบ ทวาศรี ๒. นายบุญล้วน ไชยคำมี
๓. นายบัว บุญไสย์ ๔. นายตา ศรีวิเศษ
๕. นายจันทร์ แก้วสิมมา ๖. นายหนูแดง แก้วอุดม
๗. นายบุญมี ศรีมามาศ

สรุป รายรับ - รายจ่าย ชมรมผู้สูงอายุปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน

กลับขึ้นบน^