สรุปข้อมูลชมรมผู้สูงอายุผู้ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
สมาชิกทั้ง ๒ ประเภท ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒๙ คน โดยในรอบปีที่ผ่านมามีรายรับ รายจ่าย ดังนี้
รายรับ บาท
๑. รายรับจากสมาชิก ๑๒๙ คน ๒๔,๗๐๐
๒. รับจากทำบุญวันแม่ ๒,๕๐๐
๓. รับจากโครงการ ๒,๐๐๐
รวมรับ ๒๙,๒๖๐
รายจ่าย บาท
๑. จ่ายสมาชิกเจ็บป่วย ๔๑ คน ๑๗,๒๐๐
๒. จ่ายสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต ๓ คน ๙,๐๐๐
๓. จ่ายค่าเข้าร่วมหุ้นสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเวฬุวัน ฯ ๕,๐๐๐
รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓๑,๒๐๐๐
คงมียอดเงินคงเหลือ ๗๕,๓๕๗.๐๒

เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ - เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒
รายรับ บาท
๑. รับจากค่าบำรุงชมรมฯจากสมาชิกทั้งสองประเภท จำนวน ๑๒๖ คน ๑๗,๗๐๐
๒. รับจากงานทำบุญวันวิสาขบูชา ๕,๐๐๐
รวมรับทั้งสิ้น ๒๒,๗๐๐
รายจ่าย บาท
๑. จ่ายสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วย ๓๖ คน ๑๕,๕๐๐
๒. บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี วัดภูผักหวาน อำเภอคำม่วง ๒,๑๐๐
รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๐
คงเหลือเงิน ๕,๑๐๐

เงินกองทุน
เงินคงเหลือรวมกับเงินสดของกองทุนชมรมฯที่มีอยู่ในธนาคาร ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๕๓,๘๘๒.๑๓

สรุปการประชุมชมรมผู้สูงอายุปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน

กลับขึ้นบน^