สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๕๕ ๖๗,๗๘๘.๕๒
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๓,๕๘๐
๓. คุณวัลภา เชาวลิต และครอบครัว ๑๐,๐๐๐
๔. บุตร-ธิดา แม่ยายสอน ศรีวิเศษ ๒๒,๐๐๐
๕. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๓๙๗.๑๑
๖. รับจากเงินกฐิน สมทบกองทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐
รวมรายรับ ๑๐๖,๗๖๕.๖๓
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนสนับสนุนโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ๒๒,๐๐๐
   ๑.๑ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเสริมชัยศรี ๒,๐๐๐
   ๑.๒ ศูนย์เด็กเล็ก วัดอรุณรังษีวราราม ๒,๐๐๐
   ๑.๓ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๔ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ๒,๐๐๐
   ๑.๕ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ ๒,๐๐๐
   ๑.๖ โรงเรียนคำแคนวิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๗ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๘ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๙ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน ๒,๐๐๐
   ๑.๑๐ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ๒,๐๐๐
   ๑.๑๑ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ๒,๐๐๐
๒. มอบทุนการศึกษา พระคำพุด อุตตฺโม ๑๐,๐๐๐
รวมรายจ่าย ๓๒,๐๐๐
เงินคงเหลือ ๗๔,๗๖๕.๖๓
ดังนี้ - สัญญายืม ๕ สัญญา ๑๙,๐๐๐
เงินสดในมือ ๔,๑๐๐
คงเหลือเงินฝากในธนาคาร ๕๑,๖๖๕.๖๓

สรุปการดำเนินงานของกองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายรับ บาท
๑. ยอดยกมา จากปี ๒๕๕๔ ๗๒,๐๔๒.๐๔
๒. รับค่าบำรุง ( สวัสดิการครู ) ๑,๓๐๐
๓. คุณวีระวัลย์ ต่ออภิชาตตระกูล ๔,๐๐๐
๔. รับดอกเบี้ยจากธนาคารไทยพาณิชย์ ๔๔๖.๔๘
๕. รับจากตู้บริจาคเจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ๑๐,๐๐๐
รวมรายรับ ๘๗,๗๘๘.๕๒
รายจ่าย บาท
๑. มอบทุนสนับสนุนโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้ ๒๐,๐๐๐
   ๑.๑ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเสริมชัยศรี ๒,๐๐๐
   ๑.๒ ศูนย์เด็กเล็ก วัดอรุณรังษีวราราม ๒,๐๐๐
   ๑.๓ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๔ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ๒,๐๐๐
   ๑.๕ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ ๒,๐๐๐
   ๑.๖ โรงเรียนคำแคนวิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๗ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๘ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ๒,๐๐๐
   ๑.๙ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน ๒,๐๐๐
   ๑.๑๐ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ๒,๐๐๐
รวมรายจ่าย ๒๐,๐๐๐
เงินคงเหลือ ๖๗,๗๘๘.๕๒
สัญญายืม ๔ สัญญา ๑๘,๐๐๐
เงินสดในมือ ๒,๔๐๐
คงเหลือเงินฝากในธนาคาร ๔๗,๓๘๘.๕๒


ความเป็นมา กองทุนพระครูสิทธิวราคมเพื่อการศึกษา

กลับขึ้นบน^